اُپیوئید | Opioid

در تلاش برای رهایی از این گرداب

اشعاری که گفتم